Afdrukken

Missie - Wat maakt ons uniek?

In KAJ gaan arbeidersjongeren samen op pad. Via ontmoeting en persoonlijk contact leren we onszelf en de ander kennen. We worden bewust van onze eigen realiteit en waarde, zien gelijkenissen bij anderen en leren over systemen die ons leven beïnvloeden. We kijken kritisch naar onze omgeving en de maatschappij en nemen ons eigen leven in handen. We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan. Hierdoor worden wij gevormd en veranderen wij persoonlijk, waardoor de samenleving duurzaam verandert. Dit alles doen we via de methode ‘zien-oordelen-handelen’.

Visie

Het verhaal van elke jongeren staat centraal

Het verhaal van elke jongere staat centraal in de dagelijkse werking van KAJ. Alles begint en eindigt met dit verhaal. “Hoe is ’t met jou?” is dan ook de basisvraag binnen KAJ.

Het persoonlijk contact en elke jongere staat centraal. Vriendschap en plezier zijn belangrijke middelen om groepen te vormen. Wij zijn samen 1 groep vrienden. Het persoonlijke contact is als het ware een stokpaardje in KAJ waarbij een jongere in een persoonlijk contact aangesproken wordt. Dit gaat over persoonlijke stappen in zijn/haar leven en over zijn/haar functie in de KAJ, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In KAJ beseffen wij dat elke jongere de moeite waard is. Wij geloven in de kracht van jongeren samen, die verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf én voor elkaar. Activiteiten zijn een belangrijk middel om dit te bereiken en een groepssfeer te ontwikkelen. Huisbezoeken zijn binnen KAJ één van de belangrijke methodes om jongeren persoonlijk aan te spreken, te bereiken en te motiveren. Via een huisbezoek tonen wij oprechte interesse in de leefwereld van de jongere en zijn omgeving. Wij willen hiermee naar de jongere toestappen en het belang van de jongere benadrukken.

In KAJ willen we jongeren een thuis bieden, om als persoon te groeien en te ontwikkelen. Daarom kunnen we in KAJ onszelf zijn met onze sterke en zwakke kanten, onze mogelijkheden en onze beperkingen. Een thuis waar imago of maskers geen belang hebben en waar er ruimte is voor experiment en ontwikkeling van vaardigheden. Een veilige haven waar iedereen welkom is om met elkaar op stap te gaan, om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Waar we fouten kunnen maken, kunnen leren uit onze fouten en opnieuw kansen krijgen.

De vormingsopdracht van KAJ

Cardijn zei ‘je mag een jongere niet zomaar in het water gooien, ze zouden verdrinken, je moet hen eerst leren zwemmen!’

Jongeren van KAJ zijn straffe jongeren. Wij doen en blijven niet bij de pakken zitten. We trekken andere jongeren mee. We doen i.p.v. praten en ondernemen stappen via ‘zien-oordelen-handelen’. We zijn jongeren die vanuit ervaring spreken en geen mooie theorieën verkondigen. Door voorbeeldgedrag leren wij anderen, we motiveren andere jongeren om te doen, we spreken elkaar aan op fout gedrag en maken anderen bewust. We komen op voor onszelf en voor anderen en voor onze mening die gebaseerd is op feiten en ervaring. We komen op voor andere groepen, tegen onrecht en een betere wereld. Het zijn jongeren die luisteren naar anderen met respect, kritisch zijn, bewust zijn, en durven dromen. Wij worden niet zo geboren, maar in KAJ worden wij samen gevormd! Onze afdelingen zijn middel om ons gedurende lange periode in groep duurzaam en permanent te vormen voor een betere samenleving.

Het is onze opdracht, onze verantwoordelijkheid – samen.

KAJ kiest voor jongeren die bewust in het leven staan en zelf kozen om naar de KAJ te komen. Daarom richten wij ons op een leeftijd vanaf 12 jaar, en tot 30 jaar, zonder discriminatie naar afkomst, nationaliteit, geslacht, scholing, geloof of seksuele en politieke voorkeur, zolang dit niet in strijd is met de waarden en doelen van KAJ.

Wij zijn in onze adolescentie, een belangrijke periode van ontwikkeling. Wij kijken met een open en onbevangen, doch kritische blik naar onze omgeving. Wij zijn van nature dynamisch en actief, en net daar ligt de kracht van jongeren.

Voor, met en door jongeren

Wij laten leden ook activiteiten organiseren. Iedereen krijgt de kans om ook zelf activiteiten te organiseren. We pakken de dingen samen aan, leden hebben veel inspraak, activiteiten zijn aangepast aan interesses, … Onze beweging wordt gestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit leden vanuit de verschillende provincies in Vlaanderen en Brussel.


Zien-oordelen-handelen is de methode van KAJ

De methode ‘zien-oordelen-handelen’ heeft zowel binnen als buiten KAJ haar waarde bewezen en helpt ons om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen om de juiste acties te ondernemen.

De methode ‘zien-oordelen-handelen’ vertrekt van de ervaringen van jongeren (de realiteit durven zien, ook de andere kant willen zien) en de gewenste situatie (de droom - oordelen). Dit vormt de basis voor het handelen. Met deze methode kan iedereen veel verder geraken dan ze ooit hadden gedacht of gehoopt.

We vertrekken vanuit de realiteit (zien): wat doet zich voor onder jongeren? wat zijn harde feiten? wat stellen we persoonlijk of maatschappelijk vast rondom ons heen? ... Door deze vragen komen we tot een verzameling van gegevens, indrukken en informatie die de basis vormt tot ons inzicht.

Vanuit de feiten-verhalen – bekomen met een kritische blik – is de volgende stap het komen tot een oordeel omtrent datgene wat we gezien hebben. Een gevoelige parameter hierbij is het zien van onrechtvaardigheid, gebrek aan respect voor de jongeren. Dit alles volgens de filosofie van KAJ: elke jongere is meer waard dan al het goud van de wereld!

Na een juist oordeel is de tijd rijp om te handelen: om de situatie te durven bijsturen, om de situatie van jongeren te verbeteren, om verder te groeien als mens, ... campagnes, bekendmakingen, activiteiten, de afdelingswerking zijn middelen van dit actieproces en doelen op het behalen van het maximum resultaat.

We willen zo veel mogelijk mensen daarin meenemen. Om de betere samenleving te creëren moeten we met veel zijn. Een middel hierin is onze afdelingswerking, om op zo veel mogelijk plaatsen op het terrein aanwezig te zijn. Een ander middel zijn onze campagnes over vb. school en werk.

Vriendschap, samen plezier maken en activiteiten in de afdelingen zijn bij uitstek de belangrijkste middelen voor de start van elk proces.

De wortels van KAJ liggen in het arbeidersmilieu

Dit arbeiderskarakter doet ons zowel vandaag als in de toekomst heel bewust kiezen voor jongeren die het moeilijker hebben. KAJ is altijd bekommerd geweest om jongeren die geconfronteerd worden met problemen die ze alleen niet kunnen veranderen.

Jongeren die werkzoekend zijn of zich in een onzekere werksituatie bevinden liggen aan de basis van KAJ en hebben hun plaats in hun beweging. We zoeken samen naar oplossingen. In KAJ vinden wij de kans onze toekomst op te bouwen zoals wij die zelf willen.

Onze schoolloopbaan heeft veel invloed op onze werksituatie, ons latere leven en toekomst. Daarom staat ook het thema ‘onderwijs’ centraal in KAJ.

Jongeren uit TSO, BSO, en deeltijds onderwijs, jongeren die het thuis niet gemakkelijk hebben door hun gezinssituatie, armoede, jongeren die elders gepest worden, die uit een andere cultuur komen, … KAJ is er voor deze jongeren wiens rechten dreigen geschonden te worden.

KAJ staat open voor alle geloofsculturen. Alle nationaliteiten zijn welkom omdat niemand kan kiezen waar hij geboren wordt. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat zij in de samenleving en daarmee onze afdelingen, worden opgenomen.

In KAJ zijn jongens en meisjes gelijkwaardig aan elkaar. We streven dan ook naar een gelijk aantal in onze beweging.


Cardijn en de christelijke inspiratie

De christelijke inspiratie is verweven met de geschiedenis en de identiteit van KAJ. Ze was de krachtbron van hele generaties jonge arbeiders. Wij ervaren jongeren als zin-zoekers voor hun leven.

Wij hebben vanuit een christelijke inspiratie aandacht voor het kleine verhaal en de mens achter dit verhaal. Het is tevens die inspiratie die moet aanzetten tot grote openheid voor elke mens, afgezien van geslacht, ras, geloof ... Belangrijke waarden zoals solidariteit, mededogen, empathie, respect, ... geven ons vandaag zin en richting in het leven.

Belangrijk is dat steeds het verhaal van elke jongere als uitgangspunt wordt genomen.

Cardijn en ‘de universiteit van het leven’

Jozef Cardijn heeft samen met de jonge arbeiders de steun gegeven waar deze arbeiders recht op hadden. Hij was sterk geraakt door de vaak onmenselijke levensomstandigheden van de arbeidersjeugd in het begin van de 20e eeuw. Dit stond loodrecht tegenover zijn persoonlijke visie: “Elk mens is een kind van God en heeft een onvervangbare opdracht in deze wereld”.

Met haar methode ‘Zien-oordelen-handelen’ werd KAJ voor duizenden arbeidersjongeren “de universiteit van hun leven”. Ze trokken ten strijde tegen de onrechtvaardige samenleving die hun geen gelijkwaardige kansen gaf en in hun beweging vonden ze de moed en de bagage om hun leven in eigen handen te nemen.

KAJ is een internationale beweging

De situatie van jongeren hier is onlosmakelijk verbonden met de situatie van jongeren elders in de wereld. In al het doen in KAJ zal de internationale dimensie dan ook niet ontbreken. KAJ is deel van de Internationale KAJ die bewegingen op alle continenten verenigt. Deze bewegingen werken allen met jongeren uit arbeidersklassen vanuit de realiteit van die jongeren volgens ‘zien-oordelen-handelen’. Wij zijn de internationale KAJ!

KAJ is een zelfstandige, autonome beweging

KAJ voert een zelfstandige koers, vanuit het verhaal, de ervaring en het standpunt van de jongere.

Binnen het netwerk van de Christelijke arbeidersbeweging werken wij samen aan een betere samenleving.